Reklamacijski pravilnik

Ovaj reklamacijski pravilnik pripremljen je u skladu sa odredbama Zakona br. 89/2012 Coll., Građanskog zakonika i Registracija br. 634/1992 Coll., Zakon o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu („Zákon“) i odnosi se na Potrošačku robu (u daljnjem tekstu „Roba“) za koju se primjenjuje tijekom jamstvenog roka prava Kupca od odgovornosti za nedostatke (u daljnjem tekstu „Prigovori“)

Potrošač je svaka osoba koja izvan svoje poslovne djelatnosti ili izvan djelokruga u samostalnom obavljanju svoje djelatnosti sklapa ugovor s poduzetnikom ili na drugi načim s njime posluje.

Prodavač je trgovačko društvo OSCOM TRADING s.r.o. sa sjedištem br. 111, 561 66, Těchonín; OIB: 03336093, upisan u Trgovački registar, pod upravom Okružnog suda u Češkim Budějovicama, odjeljak C, umetak 22972.. OSCOM TRADING s.r.o. je osoba koja prilikom sklapanja i izvršavanja ugovora djeluje u sklopu svoje poslovne ili druge poslovne djelatnosti. On je poduzetnik koji direktno ili postredstvom drugih poduzetnika opskrbljuje Kupca proizvodima ili pruža usluge preko drugih poduzetnika.

Kupac naše online trgovine je kupac potrošač ili kupac koji sklapanje i ispunjenje ugovora čini u sklopu svoje poslovne ili druge poslovne djelatnosti.

Kvar Robe

Prodavač garantuje kupcu da artikal nema nedostataka prilikom primitka. Posebice prodavač garantuje potrošaču da je u trenutku kada je potrošač preuzeo predmet,

  • proizvod ima svojstva koja su stranke ugovorile, a u nedostatku sporazuma takva svojstva da prodavač ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja koje provode,

  • Artikal je prikladan za svrhu za koju prodavač navodi njegovu uporabu ili za koju je artikal običnu korišćen

  • Predmet kvalitetom ili izvedbom odgovara ugovorenom uzorku ili originalu, ako je kvaliteta bila ili dizajn određen prema ugovorenom uzorku ili predlošku

  • Je proizvod u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i

  • Proizvod je u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa

Prava koja imate kad proizvod ima nedostataka

Ukoliko artikal nema gore navedena svojstva, kupac može zahtijevati i isporuku novog ispravnog proizvoda, ako nije neprimjereno s obzirom na prirodu kvara, nego ako se nedostatak odnosi samo na dio stvari, potrošač može zahtjevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora.

U slučaju, ako je neprimjereno s obzirom na prirodu kvara, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnih troškova odgode, potrošač ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka.

Potrošač ima pravo na isporuku nove proizvoda ili zamjenu dijela i u slučaju otklonjivog nedostatka, ako proizvod ne može pravilno upotrebljavati zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju potrošač također ima pravo odustati od ugovora.

U koliko potrošač ne odustane od ugovora ili ne ostvari pravo na isporuku novog artikla bez nedostataka, dana zamjenu nejgove komponente ili popravak artikla, može zatražiti razuman popust. Potrošač ima pravo na razuman popust čak i ako prodavač ne može isporučiti novi artikl bez nedostataka, zamijeniti njegov dio ili popraviti predmet, kao i u slučaju da prodavač ne traži popravak u razumnom roku ili da bi dobivanje pravnog lijeka izazvalo značanje poteškoće za potrošača.

Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada kupcu, ako je kupac to znao prije preuzimanja proizvoda, ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

Rokovi

Potrošač ima pravo, upotrijebiti svoje prava u trenutku pojavi nedostaka na robi široke potrošnje u roku od dvadest i četiri mjesesa od preuzimanja. Ako nedostatak postane očit unutar šest mjeseci od prihvaćanja, smatra se da je artikl već bio neispravan po primitku.

Jamstveni rok počinje teći kada kupac primi robu. Jamstveni rok za potrošača kupca iznosi 24 mjeseca, ali za kupca koji pri sklapanju i ispunjenju ugovora postupa u okviru svog ugovora poslovnih ili drugih poslovnih aktivnosti, jamstveni rok je samo 12 mjeseci. Ako proizvođač ne daje produljeno jamstveno razdoblje. Jamstveni rok se produljuje za onoliko vremena koliko je roba bila u jamstvenom popravku. U slučaju zamjene robe počinje teći novi jamstveni rok.

Ostalo

Odgovornost prodavača za nedostatke ne odnosi se na istrošenost stvari uzrokovanu njezinom normalnom uporabom, za robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka koji odgovara razini uporabe ili iztrošenosti koji je predmet imao nakon primitka od strane kupca, ili ako to proizlazi iz prirode stvari.

Na zahtjev potrošača, prodavač je dužan potrošaču dostaviti pisanu potvrdu o obvezi iz neispravnog izvršenja u mjeri propisanoj zakonom (jamstveni list). Ako to dopusti narava stvari, dovoljno je kupcu umjeto jamstvenog lista izdati dokaz o kupnji stvari koji sadrži podatke (račun) koji mora sadržavati podatke kao jamstveni list. Jamstveni list mora sadržavati ime i prezime, ime ili naziv tvrtke Prodavača, porezni broj, sjedište, ako se radi o pravnoj osobi ili prebivalište, ako se radi o fizičkoj osobi. Ako je dano duže od zakonskog jamstva, Prodavač će odrediti uvjete i opseg produljenja jamstva u jamstvenom listu.

Potrošač ima pravo odustati od ugovora u svim slučajevima propisanim Zakonom. Povlačenje vrijedi za prodavača od trenutka kada mu je uručena izjava Kupaca o odustajanja od ugovora, ako su ispunjeni svi potrebni zakonski uvjeti. U slučaju odustajanja od ugovora, ugovor se ispočetka raskida i ugovorne strane se međusobno obvezuju da vrate sve štos u dali temeljem njega. U slučaju otkazivanja ugovora iz razloga ostvarujući prava iz odgovornosti za nedostatke, kupac vraća izvršenje koje je dao Prodavač, samo u mjeri u kojoj je to u datoj situaciji objektivno moguće.

Rješenje reklamacije

U slučaju da kupac koristi svoje pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka proizvoda popravkom i u jamstvenom listu, za potrebe jamstvenog popravka je imenovan poduzetnik ne Prodavač čije je sjedište da li je mjesto poslovanja u istom mjestu kao u slučaju Prodavača ili u mjestu za kupca bliže, kupac će ostavariti pravo na jamstveni popravak kod poduzetnika navedenog u jamstvenom listu. Ovi podaci se eventualno nalaze u dokumentu koji zamjenjuje jamstveni list.

Kupac ima pravo zahtijevati jamstveni popravak u ovlaštenim servisima, čiji je popis objavljen ovdje ili u sjedištu družstva na adresi br. 111, 561 66 Těchonín.

Reklamacija uključujući i uklanjanje kvara, mora biti obrađena bez nepotrebnog odgađadnja, najkasnije do 30. dana od dana reklamacije, osim ukoliko se prodavač i kupac ne dogovore o dužem roku. Nakon isteka tog roka, kupcu se priznaju ista prava kao u slušaju ozbiljnog nepoštovanja ugovora.

Razdoblje za rješavanje reklamacija se prekida ako prodavač nije primio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelove robe, druge dokumente itd.). Prodavač je obavezan u najkraćem mogućem roku zatražiti od kupca dodatne dokumente. Rok je od ovoga datuma suspendiran do dostave traženih dokumenata od strane kupca.

U situaciji kada robu treba poslati prodavaču ili servisnom centru, kupac u vlastitom interesu osigurava da roba bude zapakirana na prikladan i dovoljno zaštićen način sa materialom za pakiranje koji zadovoljava zahtjevima za prijevoz lomjive robe i paket uklučuje sav pribor i označite pošiljku odgovarajućim simbolima.

Nakon pravilno obrađene reklamacije, servis poziva kupca da preuzme popravljenu robu.

Pravo na jamstvo prestaje u slučaju nestručne montaže ili nestručnog stavljanje robe u pogon, kao i u slučaju nestručnog rukovanja i to posebno kod korištenja robe u stanju čiji parametri ne odgovaraju parametrima navedenim u dokomentaciji robe.

Prilikom svakog posjeta servisera kupcu se mora sastaviti zapisnik o uočenim nedostacima i način njihovog otklanjanja. Bez takvog protokola neće biti uzet u obzir posjet servisu tehnike.

U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora ili davanja popusta na kupoprodajnu cijenu, vrši se odgovarajuća uplata vraća se kupcu bankarskim transferom na žiro račun ili se predaje u gotovini na blagajni u sjed

Postavke kolačića

Kako biste brzo pronašli ono što tražite na naši web stranici, uštedjeli puno klikanja i ne vidjeli reklame za stvari koje vas ne zanimaju, potreban nam je vaš pristanak na obradu kolačića.

Prihvatite sve kolačićeOdbij kolačiće